BELEIDSPLAN BLIJMARE

Beleidsplan Stichting Christelijke Boekhandel Blijmare
De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling.

Stichting Christelijke Boekhandel Blijmare (hierna: Blijmare) heeft ten doel mensen in contact te brengen met het evangelie van Jezus Christus door de verkoop van producten, in het bijzonder christelijke literatuur, lectuur, bijbels, muziek en cadeauartikelen, alsmede het bieden van mogelijkheden van persoonlijke ontmoeting, bezinning en inspiratie in relatie met het geloof in Jezus Christus. Blijmare vindt hierbij haar grondslag in de Bijbel, het gezaghebbende en geïnspireerde Woord van God, en het daarop gebaseerde Christelijke Geloof zoals samengevat in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Blijmare hanteert het volgende logo:

Met dit logo wordt uiting gegeven aan de opdracht die ons vanuit ons christelijke geloof is meegegeven:
omzien naar elkaar, de medemens, de naaste;
een veilige plek bieden voor onze medemens;
een luisterend oor bieden;
christenen ondersteunen op hun plaats in gezin/familie, gemeente en maatschappij;
mensen met een beperking een plek bieden in de maatschappij;
het goed voor elkaar hebben met betrekking tot de te verkopen producten en te gebruiken materialen (geen plastic, fairtrade producten, etc.);
invulling geven aan goed rentmeesterschap.

Om uitvoering te geven aan de doelstelling exploiteert Blijmare een christelijke boekhandel aan de Stationslaan 10-G in Nunspeet.

De wijze van verwerving van inkomsten

Voor de financiering van de doelstellingen exploiteert Blijmare een christelijke boekhandel. Daarnaast richt zij zich op personen en bedrijven die Blijmare een warm hart toedragen en daarom bereid zijn om eenmalig of jaarlijks een schenking/donatie te doen. Ook zal worden gewezen op de mogelijkheid om via een legaat of erfstelling in een testament Blijmare te ondersteunen.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

De gelden die Blijmare ontvangt, dienen maximaal gebruikt te worden voor de exploitatie van de christelijke boekhandel. Blijmare zal uitsluitend vermogen aanhouden voor zover dit nodig is om de organisatie in stand te houden. Vermogen dat niet nodig is om Blijmare in stand te houden, zal worden gebruikt in overeenstemming met de doelstelling.

Een uitzondering geldt voor de situatie dat Blijmare door een schenker de beschikking krijgt over een bedrag met de voorwaarde dat alleen het rendement van daarvan mag worden gebruikt ten behoeve van de goede doelen (stamvermogen). In die situatie zal dit stamvermogen op grond van de bepaling door Blijmare worden gehandhaafd.

In de situatie dat Blijmare zelf een project initieert, kan Blijmare een vermogen aanhouden (reserveren) ten behoeve van toekomstige uitgaven van het project.

Financiële verantwoording en verslaglegging activiteiten

Blijmare publiceert binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (januari tot en met december) een jaarrekening, bestaande uit de balans en de staat van baten en lasten van de stichting.

Toezicht

Op verschillende niveaus wordt toezicht gehouden op de activiteiten van Blijmare:
het bestuur vergadert tenminste één keer per kwartaal;
de financiële administratie wordt verzorgd door een onafhankelijk extern bureau.

 

Gegevens:
Stichting Christelijke Boekhandel Blijmare
KvK-nummer: 41035579
RSIN: 007704458
E-mail: blijmarenunspeet@kpnmail.nl
Telefoon: 0341-256242

 

Bezoekadres: (tevens postadres)
Stationslaan 10-G
8071 CM Nunspeet

 

Bestuurssamenstelling:

Dhr. D.Westerbroek, voorzitter

Mw. A. Pul - van Putten, secretaresse

Dhr. E. Bouw, penningmeester

Dhr. G. Mulder, algemeen lid

Dhr. W. de Jager, algemeen lid

 

Beloningsbeleid bestuur:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.