PRIVACYBELEID en COOKIES

Gegevens:
Stichting Blijmare
Stationslaan 10G
8071 CM Nunspeet
website: www.blijmarenunspeet.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41035579

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met “ons”, “wij”, “we”, “onze” of “Blijmare”.

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld of andere websites die eigendom zijn van Blijmare.

Opslaan van gegevens uit een contactformulier
De gegevens van een contactformulier dat u invult op deze website worden alleen gebruikt door Blijmare voor het doel waarvoor u het formulier invult, zoals een verzoek om informatie over onze producten of over de openingstijden, het aanvragen van een offerte of het bestellen van een product. De informatie wordt niet gedeeld met derde partijen. Alleen de gegevens die u zelf invult worden opgeslagen; voornaam, achternaam, email adres, telefoon en de tekst die u ons als bericht schrijft. Er wordt geen andere informatie verzameld.

De gegevens worden maximaal 2 jaar bewaard en daarna verwijderd. Binnen die termijn van twee jaar kunt ook zelf verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen of wijzigen; een dergelijk verzoek wordt altijd gehonoreerd.

De opslag van deze gegevens vindt alleen plaats in ons email systeem en als backup in deze website. Beide systemen zijn beveiligd en voldoen aan de privacywetgeving. Er is een verwerkersovereenkomst met de leveranciers.

Cookies
Op al onze websites wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacywetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Blijmare en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Blijmare heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Blijmare geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Blijmare een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van deze website te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Blijmare) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Persoonsgegevens
Algemeen. Wij houden digitale dossiers aan van onze klanten, leveranciers en relaties. Het kan zijn dat wij daarbij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit ter uitvoering van de met onze klanten, leveranciers en relaties gesloten overeenkomsten en (voor zover daar geen overeenkomst voor is), voor het verkopen van onze producten. Ook krijgen wij eventueel persoonsgegevens via het contactformulier op onze website.

Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken betreffen voornamelijk NAW-gegevens van onze klant of leverancier, telefoonnummer, inhoud van een ingevuld contactformulier, beeldmateriaal, telefoonnummer, e-mailadres contactpersoon, overeenkomsten.

Verstrekking aan derden. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan (andere) andere derden, tenzij dat nodig of nuttig is voor hetgeen hierboven onder sub 1 is vermeld.

Onze leveranciers of dienstverleners. Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software/dataopslag die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij mogelijk ook supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens.

Termijnen. Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar. Persoonsgegevens van klanten bewaren we 6 jaar na het laatste contactmoment of na opzegging van een servicecontract. Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen. Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming. Gegevens van een ingevuld contactformulier bewaren we maximaal 2 jaar. Emailberichten bewaren we 10 jaar.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
Betrokkene kan ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die van hem worden verwerkt.
Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.
Het recht om het wissen van persoonsgegevens te vragen.
Het recht op beperking van de verwerking.
Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
Het recht om bezwaar te maken.

De exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Klacht
Indien u meent dat uw privacy wordt geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 november 2023.